Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego asystenta sędziego "K-1102-83/19"
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego asystenta sędziego "K-1102-83/19"
lista aktualności
Dodano: 2019-10-17 14:57:14
Zmodyfikowano: 2020-04-03 10:28:48
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 3730
K-1102-83/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych         (Dz. U. z 2019 roku, poz. 52 z późn. zmianami) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228)


Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego
 na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego asystenta sędziego


1. Liczba stanowisk: 1 - w pełnym wymiarze etatu
2. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
1) Termin przeprowadzenia konkursu: 26 listopada 2019r., godz. 9.00 - etap II , a następnie etap III
Uwaga: Do III etapu konkursu dopuszczeni będą kandydaci, którzy uzyskali w II etapie co  najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

2) Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4
 53-330 Wrocław;  sala 28, piętro II

3. Wymagania związane ze stanowiskiem asystenta sędziego:

Wymagania niezbędne:
Stosownie do zapisu art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 52 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

4. Określenie wymaganych dokumentów:

a) Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do konkursu, do którego kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych na          kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo    zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów      osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
8) oświadczenie o zapoznaniu się kandydata z klauzulą informacyjną (treść klauzuli zamieszczona jest w pkt 9 ogłoszenia)
b) Dodatkowe dokumenty: do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające       dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:
Zakres wykonywanych zadań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012r. poz. 1270).
6.  W przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w dalszej rekrutacji  ( lista rezerwowa), należy przedłożyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych :
Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dalsza rekrutacja.

7. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

1) Termin złożenia zgłoszenia: do dnia  8 listopada 2019r.
2) Miejsce złożenia zgłoszenia:

Kandydat składa wymagane dokumenty:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30
- 15.30
b) drogą pocztową za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko asystenta sędziego nr K-1102-83/19”

na adres:
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
8. Przebieg konkursu:

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228).

9. Informacje dodatkowe:

1) Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu oraz informacja o wynikach konkursu        opublikowane będą na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław i w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Zgłoszenia nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone.
3) Po zakończeniu procedury konkursowej - dokumenty złożone w trakcie rekrutacji są do odbioru w Oddziale Kadr.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów: (071) 798 77 31 i (071) 798 77 51.
5) klauzula informacyjna:

Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail iod@wroclaw.sa.gov.pl.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
  • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
  • Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjne we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Data wytworzenia informacji
17.10.2019 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.