Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje Zespołu Prasowego
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Informacje Zespołu Prasowego

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2013-03-19 15:51:57
Zmodyfikowano: 2013-03-20 13:37:30
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Uruchomiono system NOE-SAD, czyli dostęp do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dla sądów apelacji wrocławskiej
Dnia 18 marca br. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kamiński podpisali protokół powierzenia Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu czynności związanych z zapewnieniem dostępu do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dla sądów na obszarze apelacji wrocławskiej (system NOE-SAD). Podpisanie protokołu powierzenia stanowi realizację zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2013 r. poz. 4).
Na mocy protokołu powierzenia II Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu będzie:
1. administrować systemem NOE-SAD udostępniającym sądom powszechnym dane z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
2. administrować powierzonymi danymi w sposób zapewniający wypełnianie obowiązków nakładanych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych, a w szczególności do bezpieczeństwa danych udostępnianych sądom powszechnym oraz do nadawania dostępu do danych poprzez zakładanie i wyłączanie kont użytkowników;
3. prowadzić rejestr osób upoważnionych przez prezesów sądów do dostępu do danych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.
System NOE-SAD uruchomiono najpierw dla sądów na obszarze apelacji wrocławskiej. Będą z niego korzystać upoważnieni pracownicy sekretariatów sądowych wydziałów karnych i penitencjarnych. System NOE-SAD umożliwia uprawnionym wyszukanie informacji o osadzonym, jak np. data i miejsce urodzenia osadzonego, imiona ojca i matki osadzonego, jednostka penitencjarna, do której osadzony został przyjęty, przyczyna przyjęcia osadzonego do jednostki penitencjarnej, data przyjęcia osadzonego do jednostki penitencjarnej, aktualny status prawny osoby, której zapytanie dotyczy (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany), informacja o zakwalifikowaniu osadzonego do kategorii niebezpiecznych, jak również zdjęcia osadzonego. Informacje te będą niezwykle pomocne w ramach toczącego się postępowania karnego przeciwko konkretnej osobie, w tym już uprzednio osadzonej w jednostkach penitencjarnych.
Dostęp do systemu NOE-SAD będzie stopniowo uruchamiany w sądach na terenie całego kraju.
SSA Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Krzysztof Kamiński Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości
SSA Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Krzysztof Kamiński Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

› więcej
Dodano: 2013-02-19 13:40:09
Zmodyfikowano: 2013-02-19 13:41:04
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Dnia 18 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podpisały porozumienie w sprawie przekazywania w postaci elektronicznej danych rejestrowanych w sprawach karnych i wykroczeniowych w użytkowanych systemach informatycznych wspomagających biurowość. Ze strony Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w uroczystym podpisaniu porozumienia udział brali: Prezes Andrzej Niedużak, Dyrektor Roman Purgał, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Jacek Gołaczyński, sędzia Witold Franckiewicz – rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w zakresie spraw karnych oraz dr Sylwia Kotecka – kierownik II Oddziału Informatycznego pełniącego funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS), rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w zakresie projektów informatycznych realizowanych przez CKIS.
Na uroczystości podpisania porozumienia byli obecni liczni przedstawiciele dolnośląskiej Policji: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, naczelnik Wydziału Teleinformatyki z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Waldemar Baran, Sławomir Hołda z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk i Anna Bandyk z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Porozumienie zawarte między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu obejmuje wszystkie sądy i jednostki Policji znajdujące się w obszarze województwa dolnośląskiego. Na jego mocy przekazywane będą w postaci elektronicznej jedynie te dane, które zostały sądowi lub jednostce Policji udostępnione w formie pisemnej (w postaci akt sądowych i akt Policji) w wyniku wszczęcia postępowania w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia. Danymi podlegającymi wymianie w postaci elektronicznej są: wnioski o ukaranie, wokandy sądowe, protokoły z posiedzeń sądowych i orzeczenia.
Zrealizowane porozumienia ułatwi sądom i Policji prowadzenie biurowości związanej ze sprawami karnymi i wykroczeniowymi poprzez import danych elektronicznych do wykorzystywanych systemów informatycznych. Pozwoli to na przyspieszenie postępowania poprzez wcześniejsze uzyskanie wiedzy o treści dokumentów sądowych czy policyjnych przez strony porozumienia, eliminację błędów w aktach spraw (np. dotyczących nazwisk oskarżonych, świadków) i ułatwienie pracy biurowej związanej z prowadzeniem akt sądowych i akt Policji.
Dnia 18 lutego 2013 r. podpisano także porozumienie między Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie przekazywania w postaci elektronicznej danych rejestrowanych w użytkowanych systemach informatycznych. Z ramienia prokuratury obecni byli: zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Andrzej Jacek Kaucz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy Józef Stryjak, informatyk Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Tomasz Uchman. Cele tego porozumienia są zbieżne z wcześniej opisanymi.
Warto wspomnieć, że 22 października 2012 r. podpisane zostało podobne porozumienie w sprawie wymiany danych w postaci elektronicznej – między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu a Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, obejmujące wszystkie sądy i wszystkie jednostki prokuratury z obszaru apelacji wrocławskiej.
Rezultaty wymiany danych pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu oraz Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu pozwolą na udoskonalenie systemu informatycznego służącego temu celowi przed wdrożeniem elektronicznej wymiany danych na obszarze całego kraju.
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Od lewej: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej:  Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak,Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak,Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola

› więcej
Dodano: 2013-02-13 14:17:54
Zmodyfikowano: 2013-02-13 14:37:15
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Spotkanie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
W dniu 12 lutego 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski złożył wizytę w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, gdzie spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jackiem Gołaczyńskim, Wiceprezesem SSA Barbarą Krameris i Dyrektorem Romanem Purgałem oraz z przedstawicielami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Następnie o godz. 11.00 rozpoczęło się spotkanie z Prezesami, Dyrektorami, sędziami i pracownikami sądów, a także reprezentacją prokuratorów z obszaru apelacji wrocławskiej w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Na początku swojego wystąpienia noszącego tytuł: „Ochrona danych osobowych w praktyce sądów” dr Wojciech Wiewiórowski omówił podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną danych osobowych. Poruszył problemy z jakimi sądy mierzą się nie tylko w działalności orzeczniczej, ale w codziennym funkcjonowaniu w kontekście przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przedstawił również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych przez sądy.
Druga część spotkania była okazją do zadawania pytań GIODO ściśle związanych z codziennością wymiaru sprawiedliwości. Dr Wojciech Wiewiórowski wyjaśniał kwestie dotyczące m.in. administratorów danych osobowych, wokand sądowych, udzielania informacji publicznych, czy sposobu zabezpieczania sprzętu informatycznego. Przybliżył również problematykę reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w tej sprawie.
 Od lewej: Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Od lewej: Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 
Od lewej: Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, SSA Jan Gibiec Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, SSA Kazimierz Josiak Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Od lewej: Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, SSA Jan Gibiec Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, SSA Kazimierz Josiak Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 
Od lewej: SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Od lewej: SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
Od lewej: SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Od lewej: SSA Barbara Krameris Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
 
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

› więcej
Dodano: 2013-02-11 16:09:11
Zmodyfikowano: 2013-02-11 16:20:03
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Porozumienie o wymianie danych między sądami apelacji wrocławskiej a Policją

W dniu 18 lutego 2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4 we Wrocławiu (sala 28), Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Dariusz Biel podpiszą Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w użytkowanych systemach informatycznych.
Porozumienie ma na celu stworzenie na terenie województwa dolnośląskiego warunków organizacyjnych do przekazywania - w postaci elektronicznej, między sądami a jednostkami Policji - danych znajdujących się w aktach sądowych i aktach Policji. 
Na mocy Porozumienia przekazywane są w postaci elektronicznej jedynie te dane, które zostały sądowi lub jednostce Policji udostępnione w formie pisemnej w wyniku wszczęcia postępowania w sprawach karnych, w tym między innymi w sprawach  o wykroczenia. 
Powyższa inicjatywa jest kolejnym etapem elektronicznego wspomagania biurowości sądowej
i wymiany danych informatycznych pomiędzy sądami powszechnymi z obszaru apelacji wrocławskiej a instytucjami współuczestniczącymi w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. 
W październiku 2012 r. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu podpisali Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w systemach informatycznych. Porozumienie zawarto w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności systemów informatycznych wydziałów karnych sądów z obszaru apelacji wrocławskiej oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” działającego w prokuraturach
z obszaru apelacji wrocławskiej.
Rzecznik Prasowy
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
      SSA Witold Franckiewicz

› więcej
Dodano: 2012-10-24 11:42:35
Zmodyfikowano: 2012-10-27 13:43:41
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
W dniu 22 października 2012 r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w obecności prof. Jacka Gołaczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski podpisali Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w systemach informatycznych.
Porozumienie to ma na celu zapewnienie pełnej funkcjonalności systemów informatycznych wydziałów karnych sądów z obszaru apelacji wrocławskiej oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” działającego w prokuraturach z obszaru apelacji wrocławskiej. Elektroniczna wymiana danych obejmuje informacje rejestrowane w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową i dokumenty zapisane w formie elektronicznej. Przedmiotem wymiany będą w szczególności dane z aktów oskarżenia, protokoły z rozpraw i orzeczenia.
W uroczystości podpisania Porozumienia, wzięli też udział Prezesi Sądów Okręgowych i Prokuratorzy Okręgowi z obszaru apelacji wrocławskiej, a także Pełnomocnicy do spraw wdrażania informatyzacji w sądach powszechnych i Kierownicy Działów do spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratur Okręgowych.
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał
Wymiana podpisanego Porozumienia
Wymiana podpisanego Porozumienia

› więcej
Dodano: 2012-09-21 10:01:41
Zmodyfikowano: 2012-09-21 10:01:41
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
W dniach 16 – 19 września 2012 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądach Apelacyjnych i Okręgowych. Uczestniczący w tym spotkaniu Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, odwiedzili również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
ilustracja

› więcej
Wyniki: 1 - 6 z 11
1
2 
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.