Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› WAŻNE KOMUNIKATY dot. koronawirusa (aktualizacja: 26 maja 2020)
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
WAŻNE KOMUNIKATY dot. koronawirusa (aktualizacja: 26 maja 2020)
lista aktualności
Dodano: 2020-03-12 16:18:06
Zmodyfikowano: 2020-05-26 15:28:04
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 19203
Komunikat Nr 1 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
Szanowni Państwo,
informujemy, że w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) z dniem 12 marca 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenia w możliwości wstępu na teren budynku Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu. Wprowadzono następujące uregulowania:
1. Odwołuje się rozprawy i posiedzenia (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym);
2. Ogranicza się wstęp do budynku Sądu jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (stron, uczestników postępowania, świadków, biegłych, obrońców i pełnomocników oraz prokuratorów), które kierowane będą przez służby ochrony bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby wezwanej lub zawiadomionej, dopuszcza się wstęp na teren budynku Sądu także opiekuna takiej osoby.
3. Składanie pism oraz przeglądanie akt spraw odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 2 niski parter) wyłącznie w szczególnych przypadkach.
4. Ogranicza się działalność Biura Obsługi Interesantów do udzielania informacji drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, a w uzasadnionych wypadkach także do osobistej obsługi osób, o których mowa w punkcie 2.
5. Zawiesza się przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów. Wszelkie skargi i wnioski w tym zakresie należy składać w drodze korespondencji pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: lub poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
6. Zawiesza się przyjmowanie interesariuszy zewnętrznych przez Dyrektora Sądu.
7. Ustala się godziny urzędowania Sądu w dniach 16, 23, 30 marca 2020 r. (poniedziałki)
na następujące: 7.30 – 15.30.
8. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, jeśli sprawa nie wymaga osobistej wizyty w Sądzie. Przypominamy, że w Portalu Informacyjnym można także zapoznawać się ze sprawami.
9. W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego
ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownikom Biura Obsługi Interesantów (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy Policji Sądowej i służby ochrony.
Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, przyczyniając się do powstrzymania epidemii koronawirusa.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.
Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu, w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (www.wroclaw.sa.gov.pl).
Komunikat Nr 2 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa

W związku z Zarządzeniem Prezesa Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.  w związku z epidemią koronawirusa, ustala się katalog spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy,
w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
3. sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 ze zm.);
4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.);
5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
7. sprawy uznane za pilne na mocy zarządzenia Prezesa Sądu.

Komunikat Nr 3 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia
w dniach 16- 31 marca 2020 r.

I Wydział Cywilny
Nie odbędą się żadne rozprawy i ani posiedzenia jawne.
II Wydział Karny
Odbędą się następujące sprawy:
W dniu 16 marca 2020 r.:
1. II AKp 14/20
2. II AKz 271/ 20, II AKz 252-253, II AKz 250-251
3. II AKz 264/20, II AKz 255/20, II AKz 257/20, II AKz 258/20, II AKz 259/20, II AKz 260/20, II AKz 261/20, II AKz 262/20, II AKz263/20, II AKz 265/20, II AKz 266/20,
4. II AKz 271
W dniu 19 marca 2020 r.:
1. II  AKa 442/19
2. II A Kz 221/20
W dniu 30 marca 2020 r.:
1. II AKz 270/19
2. II AKa 77/20
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Nie odbędą się żadne rozprawy i ani posiedzenia jawne.
Komunikat Nr 4 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zmienił termin zajęć teoretycznych dla grupy IX/2019 asystentów sędziów, odbywających staż asystencki w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 
Komunikat Nr 5 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 18 marca 2020 r. dotyczący zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nr 0210-7/20 z dnia 18 marca
2020 r. wprowadzono kolejne ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem na terenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:
1. wstrzymano wyznaczanie nowych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie
od 1 do 30 kwietnia 2020 r., poza sprawami pilnymi, wskazanymi m.in. w Komunikacie nr 2 (poniżej);
2. wstrzymano doręczanie wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), w szczególności terminy do wniesienia środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, uzupełnienia braków formalnych, opłacenia, z wyłączeniem spraw pilnych oraz tytułów wykonawczych;
3. wstrzymano przekazywanie Sądowi Najwyższemu akt spraw, w których wniesiono środki odwoławcze lub środki zaskarżenia oraz spraw zawierających wnioski, do rozpoznania których właściwy jest ten sąd, za wyjątkiem spraw pilnych;
4. wstrzymano przyjmowanie akt spraw z sądów pierwszej instancji, w których wniesiono środki odwoławcze, środki zaskarżenia lub złożono wnioski do rozpoznania, których właściwy jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, poza sprawami pilnymi.
 
Komunikat Nr 6 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 20 marca 2020 r. dotyczący zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nr 0210-8/20 z dnia 20 marca 2020 r. odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 kwietnia 2020 r., co nie dotyczy spraw pilnych, których katalog został określony zarządzeniem nr 0210-5/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. (poniżej)
 
Komunikat Nr 7 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 30 marca 2020 r. - 3 kwietnia 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 214/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 349/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 384/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 390/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 396/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 415/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
IIAKzw 578/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 587/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 464/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 473/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 478/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 482/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 484/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 488/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 508/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 540/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 556/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 594/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 632/20
 
 
 
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 481/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 502/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 558/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 586/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 635/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 531/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
IIAKzw 420/20
 
 
 
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II  AKz  315/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz  316/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz  317/20
 
 
 
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 319/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 321/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
IIAKz 320/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 322/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 323/20
 
 
 
II Wydział Karny
2 kwietnia 2020 r.
II AKz 325/20
II Wydział Karny
2 kwietnia 2020 r.
II AKz 326/20
 
 
 
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 328/20
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 329/20
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 318/20
II Wydział Karny
2 kwietnia  2020 r.
II AKz 327/20

Komunikat Nr 8 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa – dalsze ograniczenia od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania
 
Informujemy, że dotychczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zostają przedłużone do odwołania.

Komunikat Nr 9 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 3 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa

Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 6 kwietnia 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 493/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 500/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 503/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 504/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 505/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 507/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
IIAKzw 525/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 631/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 410/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 411/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 413/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 424/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 427/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 456/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 483/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 510/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 513/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 528/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 536/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 538/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 589/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 552/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 634/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 644/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 149/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 434/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 439/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 442/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 445/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 449/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 452/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 453/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 454/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 495/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 511/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 548/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKzw 549/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKz 302/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKz 314/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKz 340/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKp 17/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKp 18/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKp 19/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKp 20/20
II Wydział Karny
6 kwietnia 2020 r.
II AKz 225
 
 
 
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 476/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 477/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 498/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 551/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 588/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 636/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
IIAKzw 408/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 425/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 487/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 506/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 521/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 522/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 527/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 537/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 409/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 431/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 480/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 501/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 509/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKzw 574/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKz 338/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKz 339/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKz 334/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKz 335/20
II Wydział Karny
7 kwietnia 2020 r.
II AKz 330/20
II Wydział Karny
9 kwietnia 2020 r.
II AKz 333/20
 
Komunikat Nr 10 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 9 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zmienił termin zajęć teoretycznych dla grupy X/2020 asystentów sędziów, odbywających staż asystencki w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 
Komunikat Nr 11 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 10 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 14 kwietnia 2020 r. - 17 kwietnia 2020 r.
 
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 268/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 321/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 322/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 326/60
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 335/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 336/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 338/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 339/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 368/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 658/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 520/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 534/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 564/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 584/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 608/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 617/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 624/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw  640/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 654/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 372/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 378/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 400/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 406/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 414/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 470/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 485/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 512/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 553/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKzw 563/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKz 358/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKz 332/20
II Wydział Karny
14 kwietnia 2020 r.
II AKz 208/20
 
 
 
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 167/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 350/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 365/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 380/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 392/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 398/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 404/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 469/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 668/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 669/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 348/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 363/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 389/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 403/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 430/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 497/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 672/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 383/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 387/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 402/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 517/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 541/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 565/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 595/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 637/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKzw 479/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 347/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 346/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 351/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 348/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 349/20
II Wydział Karny
15 kwietnia 2020 r.
II AKz 354/20
 
 
 
II Wydział Karny
16 kwietnia 2020 r.
II AKz 355/20
II Wydział Karny
16 kwietnia 2020 r.
II AKz 353/20
 
 
 
II Wydział Karny
17 kwietnia 2020 r.
II AKz 356/20
II Wydział Karny
17 kwietnia 2020 r.
II AKz 357/20

Komunikat Nr 12 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 17 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 20 kwietnia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r.
 
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 440/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 459/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 474/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 475/60
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 486/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 489/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 490/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 496/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 621/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 526/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 557/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 561/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 605/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 613/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 626/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 667/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 690/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw  712/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 412/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 426/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 428/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 438/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 443/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 450/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 458/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 460/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 466/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 491/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 530/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKzw 727/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKa 114/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKa 417/19
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKz 362/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKz 363/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKz 364/20
II Wydział Karny
20 kwietnia 2020 r.
II AKz 365/20
 
 
 
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 444/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 446/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 447/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 448/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 465/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 467/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 468/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 471/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 472/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 588/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 666/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 729/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 542/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 567/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 596/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 600/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 614/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 627/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 645/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 653/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 514/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 524/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 539/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 555/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 573/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 601/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 604/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 610/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
II AKzw 691/20
II Wydział Karny
21 kwietnia 2020 r.
 II AKa 120/20
 
 
 
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
 II AKa 415/19
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKa 93/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKp 21/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKz 373/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKzw 734/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKz 309/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKz 371/20
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKa 436/19
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKa 333/19
II Wydział Karny
22 kwietnia 2020 r.
II AKz 59/20
 
 
 
II Wydział Karny
23 kwietnia 2020 r.
II AKz 372/20
II Wydział Karny
23 kwietnia 2020 r .
II AKz 370/20
II Wydział Karny
23 kwietnia 2020 r .
II AKz 361/20
II Wydział Karny
23 kwietnia 2020 r .
II AKz 367/20
II Wydział Karny
23 kwietnia 2020 r.
II AKz 368/20
 
Komunikat Nr 13 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 27 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 27 kwietnia 2020 r. - 30 kwietnia 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 572/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 579/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 582/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 583/60
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 587/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 591/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 599/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 620/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 657/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 678/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 686/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 705/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 716/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKzw 725/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKz 391/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKz 387/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020r.
II AKz 297/20
II Wydział Karny
27 kwietnia 2020 r.
II AKz 398/20
II wydział Karny
27 kwietnia 2020r.
II AKz 406/20
 
 
 
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 544/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw  545/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 550/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 576/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 602/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 609/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 623/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 718/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 516/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 559/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 570/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 577/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 616/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 629/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 630/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 682/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 726/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 519/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 546/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 554/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 581/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw593/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 607/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 611/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKzw 622/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 359/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 414/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 366/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 377/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 378/20
II Wydział Karny
28 kwietnia 2020 r.
II AKz 396/20
 
 
 
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r.
II AKz 388/20
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r.
II AKz 392/20
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r
II AKz 394/20
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r
II AKz 395/20
 
 
 
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r
II AKz 399/20
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r
II AKz 400/20
II Wydział Karny
29 kwietnia 2020 r
II AKz 401/20
 
 
 
II Wydział Karny
30 kwietnia 2020 r
II AKz 389/20
 
Komunikat Nr 14 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 29 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Mając na celu zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ograniczono urzędowanie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poprzez zniesienie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki z udziałem stron w okresie od 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. Sprawami pilnymi są sprawy:
1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
2) w których jest stosowane zatrzymanie;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;
5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12;
14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
17) sprawy uznane za pilne na mocy zarządzenia Prezesa Sądu.
 
Komunikat Nr 15 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 4 maja 2020 r. – 8 maja 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
I Wydział Cywilny
4 maja 2020 r.
I ACa 478/20
 
 
 
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 515/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 523/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 529/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 571/60
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 598/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 603/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 615/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 700/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 703/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 723/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 728/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 743/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 754/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 755/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 759/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 659/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 518/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 560/20
II wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 562/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 569/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw  575/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 606/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 641/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKzw 758/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKp 22/20
II Wydział Karny
4 maja 2020 r.
II AKz 1034/19
 
 
 
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 619/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 625/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 639/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 660/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 662/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 673/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 675/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 698/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 745/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 749/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 760/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 649/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 663/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 684/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 687/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 697/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 740/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 748/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 674/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKzw 677/20
II Wydział Karny
5 maja 2020 r.
II AKa 442/19
 
 
 
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 411/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 412/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 120/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 421/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 422/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 423/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 424/20
II Wydział Karny
6 maja 2020 r.
II AKz 425/20
 
Komunikat Nr 16 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 maja 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i  posiedzenia w dniach 11 maja 2020 r. – 15 maja 2020 r.
 
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 746/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 756/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 762/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 763/60
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 764/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 781/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 679/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 696/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 720/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 724/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 733/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 736/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 753/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 779/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 835/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 618/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 628/20
II wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 646/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 655/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw  692/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 695/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 717/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKzw 752/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKz 453/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKz 106/19
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKa 425/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKz 440/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKz 454/20
II Wydział Karny
11 maja 2020 r.
II AKz 455/20
 
 
 
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 638/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 652/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 661/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 71/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 750/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 751/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 768/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 776/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 783/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 786/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 790/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 791/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 798/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 800/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 810/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 812/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 656/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 689/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 711/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 719/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 738/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 532/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 533/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 535/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 547/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 566/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 597/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 612/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 624/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 643/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKzw 830/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKp 23/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 439/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 438/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 441/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 442/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 444/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 443/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 443/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 445/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 413/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKa 93/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 446/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 416/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 417/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 418/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 419/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 420/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 427/20
II Wydział Karny
12 maja 2020 r.
II AKz 457/20
 
 
 
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 416/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 435/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 436/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 451/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 458/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 447/20
II Wydział Karny
13 maja 2020 r.
II AKz 437/20
 
Komunikat Nr 17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 15 maja 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i  posiedzenia w dniach 18 maja 2020 r. – 22 maja 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
I Wydział Cywilny
21.05.2020 r.
I AGa 383/19
I Wydział Cywilny
21.05.2020 r.
I AGa 253/19
I Wydział Cywilny
21.05.2020 r.
I ACa 1/20
 
 
 
I Wydział Cywilny
22.05.2020 r.
I ACa 26/20
 
 
 
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 680/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 702/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 730/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 732/60
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 761/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 765/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 911/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 769/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 788/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 792/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 808/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 816/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 834/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 665/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 685/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 701/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 707/20
II wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 708/20
II Wydział Karny
18 maja 2020 r.
II AKzw 737/20
II Wydział Karny