Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Dodano: 2019-07-23 10:08:19
Zmodyfikowano: 2020-04-03 10:26:14
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 4318
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
ilustracja
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa - Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jest wiodącym ośrodkiem informatycznym sądownictwa powszechnego, realizującym ogólnopolskie projekty informatyczne których odbiorcami są strony postępowań sądowych jak również pracownicy resortu sprawiedliwości. Do największych zrealizowanych projektów należą m.in. wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, Centralna Poczta Sądowa, Centralna Usługa Katalogowa. Systemy te są utrzymywane w zasobach CKIS przez zespół wykwalifikowanych specjalistów.
 
Aktualnie do naszego zespołu w Sekcji Utrzymania Usług i Aplikacji poszukujemy osoby na stanowisko:
 
Informatyk
 
Nr ref.: K-1102-65/19               Miejsce pracy: Wrocław        Ważne do: 31.08.2019 r.
 
W naszym zespole:
 • Będziesz zajmować się monitorowaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem zagadnień technicznych  związanych z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym.
 • Będziesz zajmować się instalacją, konfiguracją i administracją aplikacji, baz danych oraz systemów operacyjnych będących w zasobach CKIS.
 • Będziesz rozwiązywać zgłoszenia w ramach II linii wsparcia oraz przekazywać nierozwiązane incydenty do odpowiednich zespołów kompetencyjnych producentów i Wykonawców zewnętrznych.
 • Będziesz odpowiadać za dotrzymywanie czasów SLA i zarządzanie zgłoszeniami zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Będziesz zajmować się tworzeniem dokumentacji.
 • Będziesz brał/a udział w projektach informatycznych, testach oraz wdrożeniach rozwiązań informatycznych w sądownictwie.
 
Oczekujemy od Ciebie:
 • Wykształcenia wyższego: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.
 • Dobrej znajomość systemów operacyjnych MS Windows i Linux.
 • Podstawowej znajomości baz i zapytań SQL.
 • Podstawowej znajomości środowiska Active Directory oraz Microsoft Exchange.
 • Podstawowej znajomości technologii wirtualizacyjnych VMware i Hyper-V.
 • Komunikatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w zespole.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zrozumienia dokumentacji technicznej.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe we wsparciu technicznym użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i aplikacji lub administracji systemami informatycznymi.
 
Pracując z nami, zyskasz:
 • Udział w profesjonalnym zespole, realizującym interesujące projekty.
 • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Wsparcie doświadczonego zespołu administratorów.
 • Możliwość pracy w zróżnicowanym środowisku systemowym i aplikacyjnym.
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji i nabycia unikalnego doświadczenia.
 
 
Wymagania formalne:
 
Konkurs przeprowadzany jest na zarządzenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. nr 0211-39/19, na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 400) w zw. z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577).
 
1.      Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu
2.      Kandydat składa następujące dokumenty:
 
 • list motywacyjny oraz CV
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 • oświadczenie (na załączonym formularzu) kandydata dotyczące:
- posiadania obywatelstwa polskiego,
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- posiadania nieposzlakowanej opinii;
- niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego
 -nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
- posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika (zawartej w pkt.6).
 
3.      Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2019 r.
 
Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
 • na adres email: rekrutacja@wroclaw.sa.gov.pl *
 • *    W przypadku wysłania dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, najpóźniej w dniu przystąpienia do drugiego etapu konkursu.
 • bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 24 w godzinach urzędowania sądu tj. w godzinach 7.30 –15.30
 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu „K-1102-65/19” na adres:
 
            Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
4.      Konkurs składa się z następujących etapów:
 
 • etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń.
 • etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna z praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata, weryfikacja wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna
 5.      Informacje dodatkowe: 
 • Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu publikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
 • Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 • Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 51.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 
6.      Klauzula informacyjna:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
 
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail iod@wroclaw.sa.gov.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Uchwala nr 2 do protokołów nr 2 z dnia 14 października 2019 r. i nr 3 z dnia 15 października 2019 r. z posiedzenie Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Informatyka w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu


Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
23.07.2019 r.