Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-8/20"
Dodano: 2020-04-07 15:17:08
Zmodyfikowano: 2020-06-29 09:10:10
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Michał Gremblewski
Odsłon: 2212
K-1102-8/20
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U.2014. 400) w zw. z art. 2 i 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( j.t. Dz.U.2018.577 z późn.zm.) oraz art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.2020.537 t.j.),
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs na stanowisko
informatyka
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z miejscem wykonywania pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (1 etat) oraz w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy (1 etat)
1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 - w pełnym wymiarze etatu.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) pomoc użytkownikom w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego;
2) usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania, dbanie o bezawaryjną pracę systemu;
3) monitorowanie i zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu informatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
4) administrowanie oprogramowaniem systemów serwerowych, w stopniu umożliwiającym zachowanie bezpieczeństwa danych przed nieupoważnionym dostępem,
5) administrowanie systemami baz danych,
6) nadzorowanie działania sieci LAN i WAN,
7) wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
8) instalowanie i konfigurowanie sprzętu, systemów i aplikacji,
9) wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z odrębnymi procedurami, sprzętu IT, systemów informatycznych i aplikacji,
10) opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji dot. zarządzania systemem teleinformatycznym,
11) zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelnienia, w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień na podstawie wniosków przygotowanych przez osobę uprawnioną,
12) tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów,
13) nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników,
14) współudział w opracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminów realizacji wyznaczonych zadań na swoim odcinku pracy,
15) wnioskowanie o dokonanie zmian w systemie informatycznym,
16) wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, opracowywanie specyfikacji na sprzęt informatyczny, współpraca z dostawcami sprzętu/oprogramowania,
17) inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
3a. Wymaganie niezbędne:
1) wykształcenie wyższe 1-stopnia – informatyka, matematyka, fizyka, lub pokrewne
2) znajomość systemów:
a. Windows Server, Linux;
b. Windows XP, 7,10;
3) dyspozycyjność;
4) zdolności analityczne;
5) rzetelność i komunikatywność;
6) znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zrozumienia dokumentacji technicznej;
7) posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) nieposzlakowana opinia;
9) wysoka kultura osobista;
10) niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
11) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
12) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
13) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
14) brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
3b. Wymagania dodatkowe:
1) odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
2) kreatywność i asertywność;
3) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN (np.: Cisco, Juniper);
6) znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (np.: VMware, HyperV, Citrix Xen);
7) dodatkowym atutem będzie znajomość systemów pocztowych oraz bazodanowych (np. MS Exchange, MS SQL Server)
4. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:
4a. Kandydat składa następujące dokumenty:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV;
3) życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
4) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) posiadanego wyksztalcenia (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu)
h) posiadanego stażu pracy oraz zajmowanych stanowisk (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu)
i) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
j) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: 11 maja 2020 r.
2) Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
a) na adres email: *
*W przypadku wysłania dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej,
opatrzonej własnoręcznym podpisem w terminie wyznaczonym przez Komisję, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Do złożenia dokumentów w formie papierowej wezwani zostaną wyłącznie kandydaci rekomendowani do zatrudnienia (po drugim etapie konkursu).
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu K-1102-8/20” na adres:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
5. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony zdalnie z użyciem systemu do wideokonferencji. Do wzięcia udziału w etapie drugim kandydat będzie musiał dysponować komputerem wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz dostępem do Internetu.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 51
5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
6) klauzula informacyjna:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym są odpowiednio: Prezes lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław), w zakresie realizowanych zadań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail:
.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
4. Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) również na potrzeby dalszych rekrutacji.
5. Administrator uznaje, że przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie jest to uprawnienie wyłączone lub ograniczone przez odrębne przepisy oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) , gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Poza informacjami o przebiegu konkursu, jakie Administrator - na podstawie przepisów prawa - jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom innym, niż organy i podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub przeprowadzenia ostatniego konkursu (w przypadku dalszych rekrutacji - podstawa prawna: art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) lub do momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie, które zdarzenie miało miejsce wcześniej).
Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych
osoby ubiegającej się o zatrudnienie na potrzeby dalszej rekrutacji
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (zgodnie z zakresem realizowanych zadań) moich danych osobowych, zgromadzonych w procesie rekrutacji, w toczącym się postępowaniu konkursowym nr …..........…. na stanowisko ……………………………….. w celu wykorzystania ich do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszych rekrutacji.
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami, które zawarte są w Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na pracownika dołączonej do ogłoszenia o konkursie.
Mam świadomość możliwości wycofania udzielonej zgody w stosunku do danych, przekazanych na potrzeby dalszych rekrutacji, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
……………………………                                                                         …….………………………
(miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis kandydata)
Komunikat z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14 maja 2020r.
Komunikat z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 21 maja 2020r.
Aktualizacja komunikatu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 21 maja 2020r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
07.04.2020 r.