Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego asystenta sędziego "K-1102-83/19"
Dodano: 2019-10-17 14:57:14
Zmodyfikowano: 2020-04-03 10:28:48
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 4229
K-1102-83/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych         (Dz. U. z 2019 roku, poz. 52 z późn. zmianami) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228)


Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego
 na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego asystenta sędziego


1. Liczba stanowisk: 1 - w pełnym wymiarze etatu
2. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
1) Termin przeprowadzenia konkursu: 26 listopada 2019r., godz. 9.00 - etap II , a następnie etap III
Uwaga: Do III etapu konkursu dopuszczeni będą kandydaci, którzy uzyskali w II etapie co  najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

2) Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4
 53-330 Wrocław;  sala 28, piętro II

3. Wymagania związane ze stanowiskiem asystenta sędziego:

Wymagania niezbędne:
Stosownie do zapisu art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 52 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

4. Określenie wymaganych dokumentów:

a) Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do konkursu, do którego kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych na          kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo    zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów      osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
8) oświadczenie o zapoznaniu się kandydata z klauzulą informacyjną (treść klauzuli zamieszczona jest w pkt 9 ogłoszenia)
b) Dodatkowe dokumenty: do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające       dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:
Zakres wykonywanych zadań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012r. poz. 1270).
6.  W przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w dalszej rekrutacji  ( lista rezerwowa), należy przedłożyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych :
Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dalsza rekrutacja.

7. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

1) Termin złożenia zgłoszenia: do dnia  8 listopada 2019r.
2) Miejsce złożenia zgłoszenia:

Kandydat składa wymagane dokumenty:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30
- 15.30
b) drogą pocztową za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko asystenta sędziego nr K-1102-83/19”

na adres:
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
8. Przebieg konkursu:

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228).

9. Informacje dodatkowe:

1) Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu oraz informacja o wynikach konkursu        opublikowane będą na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław i w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Zgłoszenia nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone.
3) Po zakończeniu procedury konkursowej - dokumenty złożone w trakcie rekrutacji są do odbioru w Oddziale Kadr.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów: (071) 798 77 31 i (071) 798 77 51.
5) klauzula informacyjna:

Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail iod@wroclaw.sa.gov.pl.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
  • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
  • Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Ogłoszenie o konkursie
 
Wyciąg z protokołów II i III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2019 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjne we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Data wytworzenia informacji
17.10.2019 r.