Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-3/20"
Dodano: 2020-02-07 08:08:57
Zmodyfikowano: 2020-06-16 10:57:21
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 2465
K- 1102- 3/20
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400 z późn. zm.) w zw. z art. 3 „b” ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.)
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli
w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
• sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń    do ustaleń zawartych w protokołach kontroli
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:
- na stanowisku inspektora 4000zł.
- na stanowisku specjalisty 4700zł.
- na stanowisku głównego specjalisty 5000zł. plus dodatek stanowiskowy w kwocie 500zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko specjalisty i głównego specjalisty) lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko inspektora);
2) przy ubieganiu się o stanowisko:
• inspektora – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa, kontrolą lub audytem lub 2 - letni staż pracy w księgowości;
• specjalisty – co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli lub 4 - letni staż pracy w księgowości;
• głównego specjalisty – co najmniej 3 - letni staż pracy w kontroli lub 5 - letni staż pracy w księgowości;
3) obywatelstwo polskie;
4) znajomość następujących aktów prawnych:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.  Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
• rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1141);
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869);
• ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019r.,  poz. 351);
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843);
5) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieposzlakowana opinia;
8) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
9) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
10)  nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
11)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
12)  brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742).
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
• prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
• rzetelność i komunikatywność;
• odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
• kreatywność i asertywność;
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres. 
Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy
2) list motywacyjny;
3) życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
4) oświadczenie o posiadanym wykształceniu (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu);
5) oświadczenie o posiadanym wymaganym stażu pracy i zajmowanych stanowiskach (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu); 
6) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane                         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (j.t. Dz. U.  z 2019r., poz. 742),
h) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 24 lutego 2020 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:

a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;
b) drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego/.                                                                           
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora  (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli”  na adres: 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
              
Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:  selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej;
etap trzeci:  rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem, w tym dotyczące specyfiki pracy i zakresu czynności, można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.
Wrocław, dnia 05.02.2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4,  53-330 Wrocław
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018 r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zakresie realizowanych zadań, z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
4. Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – również na potrzeby dalszych rekrutacji.
5. Administrator uznaje, że Pan/Pani, przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźnie działanie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub przeprowadzenia ostatniego konkursu (w przypadku dalszych rekrutacji  -podstawa prawna: art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 577)) lub do momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie, które zdarzenie miało miejsce wcześniej).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Poza informacjami o przebiegu konkursu, jakie Administrator – na podstawie przepisów prawa - jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom innym, niż organy i podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na potrzeby dalszej rekrutacji
Uchwała do protokołu nr 1 z dnia 9 marca 2020 r. z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora (staż urzędniczy) / specjalistę / gł. specjalistę ds. kontroli w Oddziale kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Komunikat Przewodniczącego Komisji Konkursowej w sprawie terminu II etapu konkursu na stanowisko Inspektora (staż urzędniczy) / specjalistę / gl. specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Komunikat Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie ustalenia terminu II etapu konkursu na stanowisko Inspektora (staż urzędniczy) / specjalistę / gł. specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Uchwała do protokołu nr 2 z dnia 15 czerwca 2020 r. z II etapu konkursu na stanowisko Inspektora (staż urzędniczy) / specjalistę / gł. specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
06.02.2020 r.