Oświadczenia sędziów w związku z art. 88 a u.s.p

Dodano: 2020-02-25 12:49:31
Zmodyfikowano: 2020-05-07 10:31:42
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 5157
Oświadczenie sędziego o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
Zgodnie z art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52) sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o:
1) członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa;
2) funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji;
3) członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa.
Informacje zawarte w oświadczeniach są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia uprawnionemu podmiotowi.
Zgodnie z treścią art. 88a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 j.t. ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 88a § 1 wskazanej ustawy, są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Anonimizacji (poprzez zakreślenie biała kreską) uległy informacje, wykraczające poza zakres art. 88a § 1 u.s.p. oraz informacje objęte dyspozycją art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Oświadczenia publikowane są w kolejności alfabetycznej. Kolejne oświadczenia będą publikowane niezwłocznie po zakończeniu ich anonimizacji w zakresie wskazanym powyżej. Na oryginałach oświadczeń znajdują się własnoręczne podpisy osób składających oświadczenia.
Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wzoru oświadczenia z art 88a § 1 u.s.p.
Wzór oświadczenia z art. 88a u.s.p.
Oświadczenia sędziów, asesorów i referendarzy o członkowstwach w zrzeszniach zgodnie z art.88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Podmiot udostępniający informację
Sąd apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
25.02.2020 r.